Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Met deze wet beoogt de wetgever de balans te verbeteren tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder weergegeven.

Nieuwe ontslaggrond

Er  komt een cumulatiegrond naast de bestaande gronden. Hierdoor kan een combinatie van verschillende onvolledige ontslaggronden een nieuwe redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij de cumulatiegrond kan een extra transitievergoeding worden toegekend, bestaande uit een halve transitievergoeding extra.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is verschuldigd direct bij aanvang van het dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding zal dalen, omdat er 1/3 maand per dienstjaar verschuldigd is over het gehele dienstverband. De verhoging na 10 dienstjaren wordt dus afgeschaft. Er komt een compensatieregeling voor kleine werkgevers, die gedwongen worden tot een bedrijfsbeëindiging door ziekte of pensionering.

Ketenregeling

De maximumtermijn voor tijdelijke contracten wordt weer drie jaar. Bij cao mag de tussenpoos van zes maanden worden verkort tot drie maanden bij seizoensarbeid.  De ketenregeling geldt niet voor invalkrachten bij ziekte in het primair onderwijs.

WW-premie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de WW-premie voor vaste en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De premies voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn hoger.

Oproepkrachten

Een werkgever dient na een jaar de oproepkracht een vaste arbeidsomvang aan te bieden,  gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in dat jaar. De werkgever dient de oproepkracht uiterlijk vier dagen van tevoren op te roepen. Indien de oproep binnen die vier dagen niet doorgaat, behoudt de oproepkracht het recht op loon.

Payrolling

Payrolling krijgt een definitie in het Burgerlijk Wetboek. Het lichtere arbeidsrechtelijke regime, dat op de uitzendovereenkomst van toepassing is, geldt niet voor payrolling.  Payrollwerknemers dienen gelijke beloning te krijgen als reguliere werknemers en hebben recht op een adequate pensioenregeling.

Tot zover een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Geschreven door: Thuy Nguyen

Deel dit:
Twitter
LinkedIn