Algemene voorwaarden DeN advocaten

TOEPASSINGSGEBIED

DeN advocaten is de handelsnaam van de maatschap (KvK nummer 74055089, BTW-nummer: 859757717B01), hierna te noemen: “DeN advocaten”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan een van de advocaten verbonden aan DeN advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van eenieder die bij DeN advocaten werkzaam is op andere wijze aan DeN advocaten verbonden is en eenieder die door DeN advocaten wordt ingeschakeld, en eenieder voor wiens handelen of nalaten DeN advocaten aansprakelijk is of kan zijn.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OPDRACHT

De cliënt is de opdrachtgever.

De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door een van de advocaten verbonden aan DeN advocaten die de opdracht aanneemt.

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

AANSPRAKELIJKHEID

Bij de aanvaarding van de opdracht verbindt de advocaat de maatschap.

Indien de uitvoering van een opdracht door een van de advocaten, verbonden aan DeN advocaten, leidt tot aansprakelijkheid dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van DeN advocaten valt, te verhogen met het van toepassing zijnde eigen risico. DeN advocaten is verzekerd bij HDI Global SE (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam) onder polisnummer V-066-100-867-9. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn conform de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het voorgaande artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat verbonden aan DeN advocaten in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte althans het door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum € 50.000,–.

De vordering tot het betalen van een schadevergoeding vervalt door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van DeN advocaten en/of de advocaten verbonden aan DeN advocaten voor die schade.

De opdrachtgever vrijwaart DeN advocaten en/of de advocaten verbonden aan DeN advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid dan wel opzet van een van de advocaat verbonden aan DeN advocaten.

De advocaten verbonden aan DeN advocaten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails en andere elektronische berichten, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Betaling van declaraties van de advocaten verbonden aan DeN advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de handelsrente, alsmede voor alle door de advocaten verbonden aan DeN advocaten in verband met de invordering gemaakte kosten een en ander conform de van toepassing zijnde wettelijke kaders.

De advocaten verbonden aan DeN advocaten behouden zich het recht voor, bij uitblijven van betaling van de factuur betreffende een voorschot, dan wel bij uitblijven van tijdige betaling van de factuur betreffende de  declaratie,  van de werkzaamheden niet aan te vangen dan wel op te schorten of te staken.

Enige betaling die door de opdrachtgever wordt gedaan, zal worden geacht eerst ter voldoening te zijn van eventuele verschuldigde incassokosten en wettelijke renten, alvorens in mindering te worden gebracht op de openstaande declaraties.

INSCHAKELING VAN DERDEN

De advocaten verbonden aan DeN advocaten zijn gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. DeN advocaten en de advocaten verbonden aan DeN advocaten zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van DeN advocaten en/of de advocaten verbonden aan DeN advocaten.

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, verklaart de opdrachtgever nu reeds dat de opdracht die hij verstrekt aan DeN advocaten en/of een van de advocaten verbonden aan DeN advocaten tevens de bevoegdheid en de instemming van de opdrachtgever inhoudt richting DeN advocaten en/of de advocaten verbonden aan DeN advocaten om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

TARIEVEN

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd en het voor de opdracht geldende uurtarief. De advocaten verbonden aan DeN advocaten zijn gerechtigd per 1 januari van ieder jaar de geldende uurtarieven aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5 %, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de advocaten verbonden aan DeN advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Door DeN advocaten en/of de advocaten verbonden aan DeN advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De advocaat verbonden aan DeN advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds verstrekte opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria en verschotten door DeN advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever worden betaald. De ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de einddeclaratie. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal de advocaat verbonden aan DeN advocaten dit bedrag binnen 14 dagen aan de opdrachtgever restitueren.

DIVERSE ONDERWERPEN

De klachtenregeling zoals opgenomen op de website van DeN advocaten (www.denadvocaten.nl) is van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door een advocaat die verbonden is aan DeN advocaten.

Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen een advocaat verbonden aan DeN advocaten en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

  • Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

De advocaten verbonden aan DeN advocaten zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

De advocaten verbonden aan DeN advocaten hebben het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de advocaten verbonden aan DeN advocaten  in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

DeN advocaten maakt geen gebruik van een derdenrekening

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat verbonden aan DeN advocaten wordt beheerst door Nederlands recht.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. De rechter te Haarlem is bevoegd tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.