Privacy verklaring DeN advocaten

De maatschap DeN advocaten verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke.  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 april 2019.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Vaak krijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht geeft, als u onze website bezoekt, als u ons belt of mailt, als u een formulier op onze website invult of bij ons solliciteert. 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren krijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden bij de behandeling van uw zaak, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn nodig om de best mogelijke dienstverlening en samenwerking mogelijk te maken. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding en  facturatie van de betreffende opdracht.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketingdoeleinden

Om onze cliënten te behouden en uit te breiden, kunnen wij u benaderen met informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook bij onze partners, leveranciers en overige relaties. 

Website

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Toegangscontrole en beveiliging

Bij bezoek aan ons kantoor noteren wij uw naam. Op deze manier weten we wie er bij ons te gast zijn en zorgen we ervoor dat er zich geen onbevoegden in ons kantoor bevinden.

Sollicitaties

Om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Indien wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te bewaren, maximaal één jaar.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De verwerking vindt plaats op basis van een van de onderstaande rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een melding bij een toezichthouder;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor de verwerking, zoals onze ICT-leverancier of een gerechtsdeurwaarder;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de wet.
 • Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.

Indien sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Indien u misbruik vermoedt, kunt u contact met ons opnemen via info@denadvocaten.nl.

8. Welke rechten heeft u?

U kunt de verwerkte persoonsgegevens inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien de gegevens niet (meer) juist zijn, of indien de verwerking niet (meer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u in sommige gevallen de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen uw verzoek beoordelen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zullen dit dan gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen

Indien u meer wilt weten,  vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@denadvocaten.nl of DeN advocaten, Sloterweg 303, 1171 VC  Badhoevedorp.

Omdat wij deze verklaring kunnen aanpassen, adviseren wij  u aan om deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Indien we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen,  publiceren wij dat via een bericht op onze website. Indien wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.